Algemene Voorwaarden voor www.thetattoogarden.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.thetattoogarden.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door The Tattoo Garden . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanThe Tattoo Garden is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij The Tattoo Garden.

Voorwaarden bij afspraken

Bij het maken van afspraken vragen wij om een aanbetaling van €50 welke kan worden overgemaakt naar IBAN: NL89INGB0008260199 t.n.v. The Tattoo Garden en o.v.v. “[naam] [datum afspraak]”
Bij wijzigingen in de afspraak dient de klant dit ten minste 72 uur van te voren aan te geven. Indien de klant dit binnen 72 uur naar de afspraak toe doet, verlenen wij ons het recht de aanbetaling i.v.m. het de ontstane lege ruimte in de agenda niet terug te vergoeden.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met The Tattoo Garden te mogen claimen of te veronderstellen.

The Tattoo Garden streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. The Tattoo Garden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.thetattoogarden.nl op deze pagina.

Menu